Home Tags Korpo

Tag: korpo

Korpo Sans Font Family by Mateusz Machalski

Korpo Sans - Font Family. Korpo Sans is a sans serif font family created by font designer Mateusz Machalski (Font Foundry: Borutta). This friendly type...

Korpo Serif – Slab Type Family by Mateusz Machalski

Korpo Serif. Korpo Serif is a slab serif font family designed in 2013 by Mateusz Machalski (Font Publisher: Borutta). The complete type family consists of...