Home Tags Evgeny Zhelvakov

Tag: Evgeny Zhelvakov

Illustratins for Absurd Skateboards by Evgeny Zhelvakov

Skateboard Artworks. Two amazing skateboard illustrations created by artist, designer and illustrator Evgeny Zhelvakov for Absurd's 2012 skateboard collection.